Co to jest leasing?

Termin leasing pochodzi od angielskiego słowa „lease” i oznacza najem lub dzierżawę. Leasing polega na przekazaniu przez jedną ze stron (leasingodawca / finansujący), drugiej stronie (leasingobiorca / korzystający) prawo do korzystania z określonej w umowie rzeczy na określony okres, otrzymując ustalone tzw. raty leasingowe (opłaty ratalne). Leasing podlega Kodeksowi Cywilnemu i jest to nowoczesna i efektywna metoda finansowania inwestycji, która nie wymaga uczestnictwa dużych środków własnych. Na czas trwania umowy leasingowej, przedmiot zostaje własnością finansującego, a korzystający płacąc wspomniane wcześniej opłaty ratalne wykorzystuje go do własnych celów. Jedną z największych zalet leasingu jest możliwość wliczenia całości płaconych rat leasingowych w koszty uzyskania przychodów, dzięki czemu można finansować z zysku przed opodatkowaniem.

Jakie są rodzaje leasingu?

Ze względu na liczbę stron, które biorą udział w transakcji leasingowej wyróżniamy:

I.      Leasing bezpośredni – umowa zostaje zawarta bezpośrednio między użytkownikiem, a producentem.

II.      Leasing pośredni – uczestnikami transakcji jest większa liczba osób np. umowa zostaje zawarta między użytkownikiem i producentem za pośrednictwem przedsiębiorstwa leasingowego.

Wcześniej wspomniane raty leasingowe (opłaty ratalne) są opłacane w określonych umową terminach i składają się z dwóch części:

  1. Składnika kapitałowego – tzn. wartość rzeczy przypadająca na okres leasingu.
  2. Składnika odsetkowego – tzn. wynagrodzenie dla leasingodawcy.

Obecnie wyróżniamy trzy rodzaje leasingu:

  1. Leasing operacyjny – poza typowymi cechami leasingu (czasowe przekazanie przedmiotu krótsze niż okres zużycia rzeczy, opłaty ratalne) leasingobiorca ma możliwość wliczenia rat leasingowych w koszty przychodów, dzięki czemu przedmiot leasingu nie podlega u niego amortyzacji. Ponadto po zakończeniu umowy ma zagwarantowane prawo zakupu leasingowanej rzeczy, za z góry określoną wartość powiększoną o podatek VAT.
  2. Leasing finansowy – oddanie rzeczy w zamian za opłaty ratalne. Rzecz oddawana w leasing jest własnością leasingodawcy, podlega amortyzacji przez leasingodawce, tytuł własności może być zagwarantowany w umowie. W ten sposób przedsiębiorstwo zwiększa wartość swego majątku bez ponoszenia dodatkowych kosztów po zakończeniu umowy, a podwyższona forma amortyzacji reguluje dochody i koszty. Leasing finansowy (nazywany również często kapitałowym) jest bardziej pożyczką lub kredytem lecz przedmiotem leasingu nie są pieniądze tylko środek trwały. Opłaty ratalne w leasingu finansowym jest podzielona na dwie części: odsetkową i kapitałową. Odsetkowa jest kosztem uzyskania przychodu u leasingobiorcy, a kapitałowa obniża zysk po opodatkowaniu u leasingobiorcy.

Podatek VAT od rat leasingowych musi być opłacony za cały okres trwania umowy z góry w przeciwieństwie do leasingu operacyjnego gdzie VAT jest opłacany z każdą ratą. leasing aut

  1. Leasing zwrotny – w przypadku gdy przedsiębiorstwo jest w posiadaniu licznych środków trwałych lecz nie posiada pieniędzy, których potrzebuje; może oddać posiadany majątek trwały firmie leasingowej dostając w zamian pieniądze i wziąć majątek w leasing. Zabieg ten zapewnia przedsiębiorstwu jednorazowy zastrzyk gotówski.

Jakie podmioty leasingu wyróżniamy?

Finansujący (leasingodawca) – właściciel przedmiotu, który przekazuje przedmiot w użytkowanie drugiej stronie na określonych warunkach na pewien określony czas. Podmiotem finansującym jest najczęściej firma, która zajmuje się świadczeniem usług w zakresie leasingu. Zdarza się jednak, że producent przedmiotu oddaje przedmiot w leasing i jest to dla niego dodatkowa forma zarobkowa. Najbardziej liczącymi się na rynku prawami finansującego są spółki prawa handlowego tzn. spółki akcyjne i sp. z.o.o.

Kupujący (leasingobiorca) – osoba, która użytkuje przedmiot leasingu na warunkach określonych umową. Kupującym jest rzadziej osoba fizyczna na względu na niekorzystne przepisy podatkowe, najczęściej leasingobiorcą jest przedsiębiorstwo (spółki handlowe, cywilne, osoby fizyczne, które prowadzą pełną księgowość i działalność gospodarczą).

Zbywca – osoba, od której leasingodawca nabywa własność rzeczy.

Kogo nazywamy uczestnikami transakcji leasingu?

Poręczyciel – osoba występująca tylko w niektórych transakcjach leasingowych (w przypadku słabej kondycji finansowej lub wiarygodności kupującego). Jest to zatem osoba trzecia dostarczająca dodatkowego zabezpieczenia, nie będąca jednocześnie kupującym. Są to zazwyczaj firmy lub wiarygodne osoby fizyczne cechujące się wypłacalnością.

Towarzystwo ubezpieczeniowe – bierze bezpośredni udział w ubezpieczeniu przedmiotu leasingu. Decyduje o nim najczęściej finansujący. 

Co składa się na przedmiot umowy leasingu?

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym przedmiotem umowy leasingu mogą być tylko i wyłącznie rzeczy.