Jak odliczyć VAT przy umowach o leasing samochodowy?

Po pierwsze aby określić kwotę VAT należy wziąć pod uwagę kwalifikacje samochodów tzn. czy są to samochody osobowe, czy ciężarowe. W przypadku tych pierwszych można odliczyć tylko częściowo podatek VAT. Natomiast w przypadku samochodów ciężarowych można odliczyć cały wykazany w fakturach podatek VAT.

Samochód osobowy a samochód ciężarowy

 1. Samochody osobowe – są to pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
 2. Samochody ciężarowe – są to pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5tony,
 3. Inne samochody – podobnie jak samochody ciężarowe przy pełnym odliczaniu podatku VAT w umowach o leasing samochodowy uważa się samochody poniżej 3,5 tony, które wyróżniają się następującymi cechami:
  1. Oddzielna konstrukcja tzn. kabina kierowcy jest oddzielona od części do przewozu ładunków,
  2. Otwarta część bagażowa,
  3. Pojazd, który ma więcej niż rząd siedzeń i jest oddzielany od części bagażowej przez ścianę lub inną przegrodę i w przypadku gdy długość części bagażowej przekracza 50% długości pojazdu,
  4. Pojazdy klasyfikowane jako samochody wielozadaniowe lub vany (przepisy prawa ruchu drogowego).

Procedura odliczania podatku VAT przy umowach o leasing samochodowy

Korzystający (leasingobiorca) na podstawie umowy leasingu samochodowego może częściowo odliczyć podatek VAT w przypadku gdy przedmiotem umowy jest samochód osobowy, w przypadku samochodów ciężarowych może odliczyć cały podatek VAT.

Częściowo odliczony podatek VAT odnosi się do 60% kwoty tego podatku od raty leasingowej lub innych płatności, które wynikają z zawarcia umowy. Warunkiem jest udokumentowanie poprzez fakturę. Suma podlegająca odliczeniu nie może przekraczać wspomnianych 60% i nie może wynosić więcej niż 6000zł. Ponadto suma kwoty podatku podlegająca odliczeniu jest w całym okresie użytkowania samochodu oraz limit 6000zł odnosi się do każdego pojazdu z osobna. Oznacza to, że podczas odliczania podatku od kwoty wstępnej i rat leasingowych, podatnik odlicza podatek VAT tak długo aż nie przekroczy 6000zł, później zaprzestaje odliczania. Nie odliczona kwota jest kosztem uzyskania przychodu.

W umowach leasing samochodowych według przepisów, oprócz rat i czynszu przysługuje odliczenie podatku VAT od innych płatności m.in. prowizje, koszty manipulacyjne (jeśli są związane z samochodem osobowym i leasingodawca obciąża nimi leasingobiorcę i koszty te są udokumentowane fakturą VAT).        leasing aut

Przy wykupie pojazdu po zakończeniu umowy leasingu samochodowego, wykup pojazdu obejmuje odrębną czynność prawną i podatnikowi przysługuje kolejny limit 60%-6000zł.

Samochodom ciężarowym branym w leasing samochodowy przysługuje pełne odliczenie (100%) podatku VAT.

Kiedy należy odliczać podatek VAT?

W leasing operacyjnym, który jest traktowany jako usługa (na mocy ustawy o VAT), odliczenia podatku trzeba dokonywać sukcesywnie na podstawie otrzymywanych faktur, czyli na bieżąco (w miesiącu otrzymania faktury) lub w kolejnych dwóch okresach rozliczeniowych. Należy pamiętać o ograniczeniach przy odliczaniu podatku w przypadku samochodów osobowych. Odliczenia dokonuje się do momentu osiągnięcia maksymalnej wartości 6000zł, przy odliczaniu 60% podatku. Pojazdy ciężarowe nie są objęte limitem zatem odliczeniu podlega cały VAT.

Zasada odliczania podatku VAT nie stosuję się umowach na leasing samochodowy rodzaju finansowego. W przeciwieństwie do leasingu operacyjnego, leasing finansowy traktowany jest jak dostawa towarów. VAT w tym przypadku jest odliczany i uiszczany jednorazowo przez leasingobiorcę po przekazaniu przedmiotu użytkowania przez leasingodawcę.