Informacje o leasingu samochodowym

Aby dostać leasing samochodowy należy zawrzeć umowę leasingową. W tym celu należy wypełnić odpowiedni wniosek oraz dostarczyć dokumenty, które dzielimy następujące grupy:

·         Dokumenty prawne:

1.      W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:

a.       Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

b.      Zaświadczenie o Numerze Identyfikacji Podatkowej (NIP),

c.       Zaświadczenie o Rejestrze Gospodarki Narodowej (REGON),

d.      Bankowa karta wzorów podpisów,

e.       Skserowany dowód osobisty.

2.      W przypadku spółki cywilnej:

a.       Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

b.      Umowa spółki cywilnej,

c.       Zaświadczenie o Numerze Identyfikacji Podatkowej (NIP),

d.      Zaświadczenie o Rejestrze Gospodarki Narodowej (REGON),

e.       Bankowa karta wzorów podpisów,

f.       Skserowany dowód osobisty każdego wspólnika.

3.      W przypadku spółki z.o.o i spółki akcyjnej:

a.       Aktualny wpis z Rejestru Handlowego (RHB) lub Krajowego Rejestru Sądownictwa (KRS) (posiadający 3 miesięczny okres ważności)

b.      Umowa spółki,

c.       Zaświadczenie o Numerze Identyfikacji Podatkowej (NIP),

d.      Zaświadczenie o Rejestrze Gospodarki Narodowej (REGON),

e.       Zgoda na zawarcie umowy przez wspólników (potwierdzona notarialnie),

f.       Bankowa karta wzorów podpisów,

g.      Skserowany dowód osobisty osób reprezentujących spółkę.

4.      W przypadku spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej:

a.       Aktualny wpis z Rejestru Handlowego (RHB) lub Krajowego Rejestru Sądownictwa (KRS) (posiadający 3 miesięczny okres ważności)

b.      Umowa spółki,

c.       Zaświadczenie o Numerze Identyfikacji Podatkowej (NIP),

d.      Zaświadczenie o Rejestrze Gospodarki Narodowej (REGON),

e.       Zgoda na zawarcie umowy przez wspólników (potwierdzona notarialnie), leasing warszawa

f.       Bankowa karta wzorów podpisów,

g.      Skserowany dowód osobisty osób reprezentujących spółkę.

5.      W przypadku spółdzielni:

a.       Aktualny odpis z rejestru spółdzielni (posiadający 3 miesięczny okres ważności),

b.      Zaświadczenie o Numerze Identyfikacji Podatkowej (NIP),

c.       Zaświadczenie o Rejestrze Gospodarki Narodowej (REGON),

d.      Statut spółdzielni,

e.       Bankowa karta wzorów podpisów,

f.       Skserowany dowód osobisty osób reprezentujących spółdzielnię.

6.      W przypadku przedsiębiorstwa państwowego:

a.       Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorstw (posiadający 3 miesięczny okres ważności),

b.      Zaświadczenie o Numerze Identyfikacji Podatkowej (NIP),

c.       Zaświadczenie o Rejestrze Gospodarki Narodowej (REGON),

d.      Statut spółdzielni,

e.       Bankowa karta wzorów podpisów,

f.       Skserowany dowód osobisty osób reprezentujących przedsiębiorstwo.

 

·         Dokumenty finansowe:

1.      W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:

a.       Zeznanie o Podatku od osób fizycznych (PIT) za ubiegły rok,

b.      Zeznanie o Podatku od osób fizycznych (PIT-5) za ostatni miesiąc,

c.       Deklaracja podatku dochodowego za poprzedni rok i ostatni miesiąc.

2.      W przypadku spółki cywilnej:

a.       Zeznanie o podatku (PIT) wspólników za ubiegły rok,

b.      Zeznanie o podatku (PIT-5) wspólników za ostatni miesiąc,

c.       Deklaracja podatku dochodowego za poprzedni rok i ostatni miesiąc.

3.      W przypadku spółki z.o.o i spółki akcyjnej:

a.       Rachunek wyników i bilans za ostatni rok i miesiąc,

b.      CIT-8 za zeszły rok,

c.       CIT-2 oraz F01 za ostatni miesiąc.

4.      W przypadku spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej:

a.       Rachunek wyników i bilans za ostatni rok i miesiąc,

b.      Zeznanie podatkowe za zeszły rok,

c.       CIT-2 oraz F01 za ostatni miesiąc.

5.      W przypadku spółdzielni:

a.       Rachunek wyników i bilans za ostatni rok i miesiąc,

b.      Zeznanie podatkowe za zeszły rok,

c.       CIT-2 oraz F01 za ostatni miesiąc.

6.      W przypadku przedsiębiorstwa państwowego:

a.       Rachunek wyników i bilans za ostatni rok i miesiąc,

b.      Zeznanie podatkowe za zeszły rok,

c.       CIT-2 oraz F01 za ostatni miesiąc.

·         Zabezpieczenia, zaświadczenia, opinie:

1.      W przypadku wszystkich wymienionych wyżej w punktach 1-6:

a.       Aktualne zaświadczenie o braku zaległości podatkowych z Urzędu Skarbowego,

b.      Aktualne zaświadczenie o braku zaległości składkowych ZUS,

c.       Opinia banku, który prowadzi rachunek podstawowy.

Procedura zawarcia umowy leasingowej.

Procedury zawarcia umowy leasingowej są różne w zależności od firmy leasingowej, ale w wielu przypadkach są dość podobne.

Po pierwsze, przyszły leasingobiorca decyduje się na przedmiot leasingu u zbywcy, jednocześnie uzgadniając cenę, termin dostawy i sposób płatności. Ponadto musi odebrać fakturę pro forma z ceną i specyfikacją sprzętu. Po dostarczeniu wspomnianych wyżej dokumentów prawnych i finansowych oraz faktury pro forma podpisuje wniosek leasingowy (przykładowe pola wniosku leasingowego niżej). Firma Leasingowa akceptuje wniosek lub prosi o uzupełnienie dokumentów.

Po drugie, zostają ustalone warunki umowy. Składają się na nie: opłaty wstępne, czas trwania, waluta opłacania, wysokość opłat leasingowych (rat) oraz okres płatności. Dodatkowo można również określić zabezpieczenia i przeznaczenie przedmiotu leasingu po wygaśnięciu umowy.

Po trzecie, finansujący przygotowuje umowę leasingową, przyszły użytkownik podpisuję umowę leasingową stając się tym samym korzystającym (leasingobiorcą) i wpłaca wstępną opłatę, finansujący płaci za fakturę zbywcy, a korzystający odbiera przedmiot umowy leasingowej.

Wniosek leasingowy.

Przykładowe pola wniosku leasingowego, który musi wypełnić przyszły korzystający (leasingobiorca):

I.      Dotyczące przyszłego korzystającego:

 • Nazwa firmy,
 • NIP,
 • Województwo,
 • Telefon,
 • Adres e-mail,
 • Branża,
 • Forma prawna prowadzonej działalności,
 • Data rozpoczęcia prowadzonej działalności gospodarczej,
 • Obroty za ubiegły rok.

II.      Dotyczące przedmiotu leasingu:

 • Rodzaj leasingu (operacyjny, finansowy),
 • Kategoria sprzętu,
 • Wartość netto przedmiotu leasingu,
 • Waluta,
 • Wpłata wstępna,
 • Termin leasingu,
 • Nazwa zbywcy,
 • Telefon zbywcy,
 • Stan przedmiotu.