Umowa leasingu – różne podejścia do pojęcia.

Praktyczne podejście do umowy leasingu.

Praktyczne zastosowanie umowy na dobry leasing odnosi się do tego, że wyspecjalizowane w dziedzinie leasingu firmy zwane inaczej leasingodawcami finansują nabycie środka trwałego tzn. samochodu, urządzenia, maszyny, sprzętu komputerowego, sprzętu medycznego itp. na rzecz klienta zwanego leasingodawcą. Dzięki temu leasingodawca pozyskuje dobro inwestycyjne w drodze odpłatnego użytkowania, a nie w drodze zakupu przedmiotu.

Umowa leasingu według Kodeksu Cywilnego.

„Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie, i oddać tę rzecz korzystającemu do używania, albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu, w uzgodnionych ratach, wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie, lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.” Art. 709 ust. 1 Kodeksu Cywilnego (wprowadzony 9 grudnia 2000r.)

Umowa leasingu zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości (MSR).

„Umowa leasingowa jest to umowa, na mocy której w zamian za opłatę lub serię opłat Leasingodawca przekazuje Leasingobiorcy prawo do użytkowania danego składnika aktywów przez uzgodniony okres.”
Międzynarodowy Standard Rachunkowości (MSR) dzieli umowę leasingu na dwa rodzaje. Pierwsza umowa leasingowa jest zaliczana do leasingu finansowego, w której mamy do czynienia z przeniesieniem całego ryzyka i pożytków z tytułu posiadania przedmiotu leasingu, zaś drugą umowę leasingową zaliczamy do leasingu operacyjnego, gdzie nie następuje powyższa sytuacja (odwrotna do leasingu finansowego). Forma umowy nie definiuje czy umowa leasingowa jest finansowa czy operacyjna, tylko treść ekonomiczna transakcji.

Definicja podatkowa umowy licencyjnej.

Umowa leasingu określona jest umową nazwaną w Kodeksie Cywilną, jak również inne umowy, na mocy których pierwsza ze stron zwana dalej finansującym przekazuje przedmiot do prosty leasingodpłatnego użytku korzystającemu oraz przedmioty te mogą podlegać amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, jak również gruntów.

Ważne cechy umowy leasingu.

Każda umowa leasingu charakteryzuje się tym, że jest umową okresową, tzn. zawierana jest na określony w umowie czas. Zatem zostaje automatycznie rozwiązana w momencie upłynięcia tego czasu. Ponadto rozwiązanie umowy po skończeniu terminu świadczy o osiągnięciu celu przez obie strony.
Każda umowa leasingu musi być sporządzona pod rygorem nieważności zgodnie z art. 709 ust. 2, w przeciwnym wypadku taka umowa na mocy polskiego prawa jest nieważna.
Każda umowa leasingu może być rozwiązana przed czasem.